Tiereinstreu

Einstreu

  • Allspan Einstreu Hobelspan entstaubt 550 Ltr.

  • HVT Premium Span Granulat 22 Kg

  • Leinstroh 20kg

  • Strohpellets 13kg | 20kg

  • Hanfeinstreu 180 Ltr. grob

Kleintierstreu

  • Naturstroh 1 Kg

  • Kleintierheu groß

  • Hobelspan Premium 60 Ltr.

  • Buchenholz gebrochen 6/8mm 15 Kg